دوره های موسسه آروین

Android PenTest

دوره تست نفوذ موبایل

نام انگلیسی: Mobile Device Security and Ethical Hacking

دوره SEC575 به افراد روش تست آسیب پذیری و نفوذ برنامه های تحت سیستم عامل تلفن همراه را آموزش میدهد. در دوره SEC575 افراد با تست آسیب پذیری سیستم عامل های زیر آشنا می شوند:

Android

IOS

افراد  پس از گذراندن این دوره (تست آسیب پذیری و نفوذ موبایل) امکان تست برنامه های تحت سیستم عاملاا  Android , IOS افراد  میگیرند و به عنوان کارشناس تست آسیب پذیری برنامه های موبایل شناخته می شوند.

این دوره بر اساس سرفصل های سال 2018 شرکت SANS  تدریس می شود.

 

IOS PenTest